وبلاگ

توضیح وبلاگ من

خرید متن کامل پایان نامه ارشد | رشد× حاشیه سود× حجم بخش – پایان نامه های کارشناسی ارشد

مرحله ۱: تعریف بازار و شناسایی تعاملات آن

گام اول: ترسیم نقشه بازار

اولین قدم در فرایند بخش بندی بازار، ترسیم نقشه بازار است که از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول به استخراج بخش های اولیه [۱۵] و به عبارتی به بخش بندی اولیه اختصاص می‌یابد. قسمت دوم نیز به استخراج نکاتی می پردازد که باید در توسعه این بخش‌ها در نظر گرفته شوند. لازم به ذکر است که ترسیم بازار برای بازارهای مصرفی راحتر از بازارهای تجاری[۱۶] است.

با فرض اینکه شروع پروژه بخش بندی با اطلاعات موجود در شرکت است، جمع‌ آوری اطلاعات باید از واحدهای فروش، سفارش مشتری، و توزیع انجام پذیرد. همچنین داده ها و نتایج مطالعات بازاری که قبلا انجام شده است، به همراه آمارهایی که در صنعت موجود است، می‌تواند مفید واقع شود.

ساختار نقشه بازار

ترسیم نقشه بازار که با توجه به تعریف بازار انجام می شود، از تأمین کنندگان شروع شده و به مصرف کننده نهایی ختم می‌گردد.

اهداف عمده در ترسیم نقشه بازار

۱ـ شناسایی مکانیزم های مختلف خرید در بازار مورد نظر است.

این مرحله یک فرایند کلیدی در زمینه بخش بندی است که باید زمان کافی صرف آن گردد تا جزئیات کار تکمیل شود.

۲ـ شناسایی مراجعی که بر فرایند تصمیم گیری خریداران تأثیر گذار هستند.

شکل ۲ـ۴ مثال ساده ای از نقشه بازار برای شرکت فرضی الف

برآورد کمی مقدماتی از نقشه بازار

در این مرحله داده های کمی وارد فرایند می‌شوند و برای هر یک از مسیرها و حلقه های اتصال، تعداد و حجمی که مبادله می‌شوند از نظر کمی مشخص می‌شوند. برای به دست آوردن این داده ها می توان از گزارشات سالانه استفاده کرد و چنانچه این ارقام در دسترس نبود، می توان آن ها را به صورت برآوردی محاسبه کرد. در این داده ها سهم بازار شرکت‌ها باید محاسبه گردد (برای مطالعه بیشتر به کتاب بخش بندی بازار مک دونالد و دان بار مراجعه شود).

مرحله ۲: شناسایی مشتریان و تعاملات آن ها

گام دوم: خریداران چه کسانی هستند؟

در این مرحله با بهره گرفتن از توصیف گرهایی نظیر جمعیت شناختی، روانشناختی، جغرافیایی، اقتصادی ـ اجتماعی و غیره، یک لیست مقدماتی از کسانی که خریداری می‌کنند، تهیه می شود. در این مرحله از توصیف گرهایی مانند چه چیزی خریداری می شود، کجا خریداری می شود، چه موقع خریداری می شود، چگونه و چرا خریداری می شود استفاده نکنید.

گام سوم: چه محصولی از چه کانالی، در چه زمانی، و با چه روشی خریداری می شود؟

این مرحله ازچهار بخش تشکیل شده است که عبارتند از:

الف) چه چیزی خریداری می شود: تمامی محصولات و خدمات رقابتی که خریداری می‌شوند، لیست می‌شوند، چه آنهایی که شرکت تولید و عرضه می‌کند و چه آنهایی که تولید نمی کند.

ب) کجا خریداری می شود: در این قسمت سعی بر آن است که مشخص شود کالاهایی که در دوره اول مشخص شده است از چه کانالهایی خریداری می‌شوند، این کار بدون تفکیک کالاهای شرکت و رقبا انجام می‌گیرد.

ج) چه موقع خریداری می شود: در این مرحله فراوانی خرید برای کالاهای شرکت و رقبا لیست می شود.

د)چگونه خریداری می شود: در پایان لیستی از روش های مختلف خرید تهیه می شود، برای مثال خرید از طریق کارت اعتباری، نقدی و غیره.

گام چهارم: چه کسی چه چیزی می خرد؟

در این مرحله ‌ترکیب‌هایی از متغیرهای چی، چه موقع و چگونه، شناسایی شده برای هر فرد ارائه می شود تا مصرف کنندگانی که محصولی مشابه را خریداری می‌کنند مشخص شود این مصرف کنندگان KDF[17] مشابه دارند. (بعبارت دیگر در این مرحله، گام دوم و گام سوم را با هم دیگر ترکیب می‌کنیم تا تصویر جامعی از بازار به دست آوریم)

‌بنابرین‏ نتایج بخش بندی در این مرحله منجر به تولید تعداد زیادی خرده بخش می شود. البته با بازنگری و مرتب سازی دوباره متغیرهای فوق با توجه به درجه اهیمت آن ها، می تو ان تعداد این خرده بخش ها را کاهش داد. لازم به ذکر است همانطوریکه بعدا نیز اش اره می شود به وسیله غربال کردن بخش هایی که جذابیت کمتری برای شرکت دارد، تعداد این خرده بخش ها دوباره کاهش می‌یابد.

مرحله ۳: بخش بندی بازار

گام پنجم: چرا خریداری می شود؟

در این گام دلایل رفتار خرید برای هر بخش توضیح داده می شود. بعبارت دیگر مزایای مورد نظر هر خرده بخش استخراج می شود. به وسیله درک مزایای مورد نظر مصرف کنندگان می توان تفاوت‌های رفتار مصرف کنندگان را توضیح داد.

درک نیازها و منافع واقعی

برای کشف نیازهای واقعی سوال چرا محصول خریداری می شود؟ کافی نمی باشد، بلکه باید شرکت قادر باشد به سوال، آن ها به چه چیزی سعی دارند برسند؟ پاسخ دهد.

به منظور شناسایی نیازهایی که در بازارها برآورده نشده است می توان از تجزیه و تحلیل شکاف نیازها[۱۸] استفاده کرد.

گام ششم: شکل دهی بخش ها

این گام از دو قسمت زیر تشکیل شده است.

۱ـ اندازه و تعداد بخش های بازار

قبل از اینکه خرده بخش های مشابه با هم ادغام شوند دو تصمیم مهم بایستی اتخاذ شود.

الف) حداقل تعداد مشتریان (مصرف کنندگان) در هر بخش چقدر باید باشد؟ یا حجم (ارزش ریالی) فروش چقدر باشد؟ که از نظر اقتصادی به صرفه باشد.

ب) چه تعداد از بخش ها را یک کسب و کار بازرگانی می‌تواند اداره کند؟

۲ـ دسته بندی خرده بخش ها به بخش های بازار

در این قسمت تمامی خرده بخش هایی که رتبه CPIs [۱۹] مشابهی دارند با هم دیگر ادغام می‌شوند، و تشکیل یک بخش می‌دهند.

گام هفتم: چک کردن بخش ها

در این گام بخش های به دست آمده از گام ششم ‌بر اساس پارامترهای زیر ارزیابی می‌شوند تا بخش های نهایی بازار معرفی گردند.

تفکیک پذیری: آیا محصول (خدمات) مورد درخواست یک بخش، به حد کافی از محصول (خدمات) مورد درخواست بخش دیگر متفاوت می‌باشد؟

حجم و اندازه: آیا بخش ها به اندازه کافی بزرگ می‌باشند؟

قابلیت سازگاری: آیا شرکت می‌تواند روی این بخش ها تمرکز کند؟

قابلیت دسترسی: آیا به وسیله استراتژیهای بازاریابی امکان دسترسی به بخش های بازار وجود دارد؟

مرحله ۴: تعریف جذابیتهای هر یک از بخش های بازار

گام هشتم: معیارهای جذابیت بخش

بعد از تعیین بخش ها در بازار، تعیین مقدار جذابیت هر بخش برای شرکت ضروری می‌باشد. تعیین مقدار جذابیت هر بخش همراه با تجزیه و تحلیل وضعیت رقابتی شرکت در هر بخش، به تصمیم گیری ‌در مورد توزیع منابع مالی و مدیریتی در بین بخش ها کمک خواهد کرد.

برای جذابیت یکسری فاکتورهایی وجود دارد که با توجه به اهمیت نسبی نسبت به یکدیگر وزن (زیاد، متوسط و کم) می گیرند، سپس هر یک از بخش ها با توجه ‌به این فاکتورها مورد سنجش قرار می گیرند.

گام نهم: وزن دهی به معیارها

برای هر یک از فاکتورهای جذابیت بخش با توجه به اهمیت نسبی شان (با توجه به الزامات خاص شرکت) وزن داده می شود. همه اهداف یک شرکت معمولا در قالب سود ارائه می شود و سود تابعی از:

رشد× حاشیه سود× حجم بخش

گام دهم: معیار امتیازدهی

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۴-۲-۳ رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال الجی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۳٫۷۰۶۰٫۶۷۶۰٫۱۱۶

موجودی و سطح آنq20۳۴٫۰۰۰۳٫۷۳۵۰٫۸۶۴۰٫۱۴۸سرعت و کیفیت ترابریq21۳۴٫۰۰۰۲٫۶۴۷۱٫۰۹۸۰٫۱۸۸مدیریت واسطه هاq22۳۴٫۰۰۰۳٫۴۷۱۰٫۷۰۶۰٫۱۲۱کانال توزیع الکترونیکی و اینترنتیq23۳۴٫۰۰۰۲٫۶۸۰۱٫۲۷۴۰٫۲۱۸پوشش کالاq24۳۴٫۰۰۰۳٫۵۰۰۱٫۰۵۲۰٫۱۸۰مکان های عرضهq25۳۴٫۰۰۰۳٫۹۷۱۰٫۸۳۴۰٫۱۴۳برگزاری نمایشگاهq26۳۴٫۰۰۰۳٫۷۵۱۰٫۸۱۸۰٫۱۴۰روابط عمومی‌قوی و خبرگی نیروی فروشq27۳۴٫۰۰۰۳٫۹۷۱۰٫۷۹۷۰٫۱۳۷تبلیغات رسانه ایq28۳۴٫۰۰۰۴٫۰۰۱۰٫۸۵۳۰٫۱۴۶بهره گیری از اینترنتq29۳۴٫۰۰۰۲٫۷۶۵۱٫۲۰۸۰٫۲۰۷استفاده از نشریات و گزارش هاq30۳۴٫۰۰۰۳٫۷۳۵۱٫۱۸۹۰٫۲۰۴

جدول ۴-۲: آزمون یک نمونه ای

One-Sample Testمقدارآزمون= ۳


t
درجه آزادی
ضریب معناداری
اختلاف میانگین
درجه اطمینان ۹۵%

حد پایین
حد بالا
تنوع محصول

q1

۱۵٫۲۲

۳۳

۰

۱٫۴۷

۱٫۲۷

۱٫۶۷

نام و نشان تجاری

q2

۱۴٫۶۹

۳۳

۰٫۰۰

۱٫۲۱

۱٫۰۴

۱٫۳۷

ارضای نیازهای مشتریان

q3

۶٫۹۷

۳۳

۰

۱٫۰۶

۰٫۷۵

۱٫۳۷

بسته بندی

q4

-۱٫۴۶

۳۳

۰٫۱۵

-۰٫۳۲

-۰٫۷۸

۰٫۱۳

کیفیت(میزان برق مصرفی)

q5

۱۳٫۳۵

۳۳

۰

۱٫۳۸

۱٫۱۷

۱٫۵۹

طراحی

q6

۷٫۹۲

۳۳

۰

۱٫۰۳

۰٫۷۶

۱٫۲۹

ویژگی

q7

۱۱٫۸۹

۳۳

۰

۱٫۲۱

۱

۱٫۴۱

اندازه

q8

۴٫۴۶

۳۳

۰

۰٫۹۴

۰٫۵۱

۱٫۳۷

خدمات

q9

۸٫۵۴

۳۳

۰

۱٫۲۶

۰٫۹۶

۱٫۵۷

تضمینات

q10

۶٫۸۸

۳۳

۰

۰٫۸۷

۰٫۶۱

۱٫۱۲

۱٫۱۲

۰٫۳

۱٫۲

۱٫۴۳

۱٫۳۷

۱٫۰۱

۱٫۱۹

۰٫۴۵

۱٫۰۱

۰٫۹۴

۱٫۰۴

۰٫۰۳

۰٫۷۲

۰٫۱۲

۰٫۸۷

مکان های عرضه

q25

۶٫۷۸

۳۳

۰

۰٫۹۷

۰٫۶۸

۱٫۲۶

برگزاری نمایشگاه

q26

۵٫۳۵

۳۳

۰

۰٫۷۵

۰٫۴۷

۱٫۰۴

روابط عمومی‌قوی و خبرگی نیروی فروش

q27

۷٫۱

۳۳

۰

۰٫۹۷

۰٫۶۹

۱٫۲۵

تبلیغات رسانه ای

q28

۶٫۸۴

۳۳

۰

۱

۰٫۷

۱٫۳

بهره گیری از اینترنت

q29

-۱٫۱۴

۳۳

۰٫۲۶

-۰٫۲۴

-۰٫۶۶

۰٫۱۹

استفاده از نشریات و گزارش ها

q30

۳٫۶۱

۳۳

۰

۰٫۷۴

۰٫۳۲

۱٫۱۵

۴-۲-۲ نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی گروهی(GAHP)

با توجه به اینکه در این تحقیق از نظرات بیش از یک نفر استفاده شده است از تکنیک AHP گروهی استفاده شده است. لذا با توجه به در نظر گرفتن ۳۵ پرسشنامه، مقایسات زوجی حاصل از هر فرد باید در یک ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی جمع بندی شود. ‌بنابرین‏ جهت تشکیل ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی، از نمرات تحصیص داده شده توسط افراد میانگین هندسی گرفته می‌شود. این امر برای تمامی زیر معیارها نیز انجام شده و در نهایت با ضرب نمودن اوزان معیارها در وزن زیرمعیارها وزن نهایی هر زیر معیار حاصل گشته است.

۴-۲-۳ رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال الجی

ماتریس مقایسات زوجی معیارهای اصلی که سطح دوم از ساختار سلسله مراتبی را تشکیل می‌دهند پس از ایجاد به صورت ماتریس تلفیق شده نمرات هر پاسخگو در جدول زیر آمده است. برای تشکیل این ماتریس از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا معیارها را با یکدیگر مقایسه کرده و پس از آن با بهره گرفتن از میانگین هندسی ۳۵ ماتریس حاصل از پاسخخ افراد به ماتریس زیر تبدیل شد.

جدول ۴-۳ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیارهای اصلی

معیارها

محصول

قیمت

ترفیع

مکان

محصول

۱٫۰۰۰

۰٫۴۶۵

۰٫۶۵۰

۴٫۰۱۲

قیمت

۱٫۳۲۶

۱٫۰۰۰

۳٫۵۴۶

۵٫۴۳۵

ترفیع

۰٫۵۴۹

۰٫۴۳۴

۱٫۰۰۰

۴٫۴۵۱

مکان

۰٫۲۷۸

۰٫۳۰۴

۰٫۲۲۵

۱٫۰۰۰

سایر ماتریس های مقایسات زوجی در ادامه آمده است.

جدول۴-۴ ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار قیمت

معیار قیمت

لیست قیمت های فروش

مساعدت های ویژه

تخفیفات

زمان پرداخت

لیست قیمت های فروش

۱٫۰۰۰

۱٫۱۱۶

۱٫۱۹۸

۲٫۸۷۷

مساعدت های ویژه

۰٫۸۹۶

۱٫۰۰۰

۰٫۸۵۶

۲٫۴۸۰

تخفیفات

۰٫۸۳۵

۱٫۱۶۸

۱٫۰۰۰

۲٫۵۷۲

زمان پرداخت

۰٫۳۴۶

۰٫۴۰۳

۰٫۳۸۹

۱٫۰۰۰

جدول ۴-۵ ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار ترفیع

معیار ترفیع

تبلیغات رسانه ای

روابط عمومی قوی و خبرگی نیروی فروش

برگزاری نمایشگاه

استفاده از نشریات و گزارش ها

تبلیغات رسانه ای

۱٫۰۰۰

۱٫۶۲۴

۴٫۶۱۷

۳٫۱۰۷

روابط عمومی قوی و خبرگی نیروی فروش

۰٫۶۱۶

۱٫۰۰۰

۳٫۷۵۰

۵٫۰۷۸

برگزاری نمایشگاه

۰٫۲۱۷

۰٫۲۶۷

۱٫۰۰۰

۱٫۹۸۲

استفاده از نشریات و گزارش ها

۰٫۳۲۲

۰٫۱۹۷

۰٫۵۰۵

۱٫۰۰۰

جدول ۴-۶ ماتریس مقایسات زوجی تلفیقی معیار محصول

معیار محصول
نام و نشان تجاری
ارضای نیازهای مشتریان
طراحی
کیفیت
توجه به سلیقه بازار
تنوع محصول
اندازه
تضمینات
خدمات
ویژگی
نام و نشان تجاری
۱
۱٫۲۱۵
۲٫۰۱
۲٫۷۱۴
۳٫۳۷
۳٫۳۵۸
۳٫۲۵
۱٫۰۳۴
۱٫۵۲
۳٫۵۰۹

دانلود پروژه و پایان نامه – ۲-۱۲-۵ پرداخت سود سهام با اعطای سهام جایزه: – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۲-۱۲-۳ سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر:

در این سیاست شرکت یک مبلغ معمولا پایین را به طور دائم به سهام‌داران پرداخت می‌کند و با افزایش یا کاهش سود درصدی را به آن اضافه می‌کند. در سال هایی که سودآوری خوب بوده شرکت مبلغ اضافه را پرداخت و سال هایی که سودآوری خوب نبوده یا شرکت به منابع مالی نیاز دارد مبلغ اضافه را پرداخت نمیکند.

۲-۱۲-۴ سود مازاد :

در این نوع سیاست تقسیم سود شرکت ابتدا کلیه نیازهای سرمایه گذاری و مالی خود را از سود سال کسر می‌کند. هر چه قدر سود علاوه بر نیازهای سرمایه گذاری و مالی شرکت باقی ماند بین سهام‌داران عادی تقسیم می شود. به سود مازادی که در شرکت باقی می ماند جریانات نقدی آزاد نیز می‌گویند. پرداخت سود نقدی نباید بر روی ثروت سهام‌داران تاثیر بگذارد، زیرا قیمت سهام به میزان سود نقدی پرداخت شده کاهش می‌یابد. این کاهش به دلیل این است که اگر سهام قبل از مجمع خریداری شود سود نقدی توسط خریدار دریافت خواهد شد. اما اگر بعد از مجمع خریداری شود سود نقدی به آن تعلق نخواهد گرفت و سود نقدی را سهامدار قبلی دریافت خواهد کرد.

۲-۱۲-۵ پرداخت سود سهام با اعطای سهام جایزه:

بعد از سود نقدی، انتشار سهام جایزه دومین شیوه رایج در پرداخت سود از نظر شرکت هاست. اما از دیدگاه قانون، سهام جایزه یکی از طرق افزایش سرمایه و تامین مالی از داخل شرکت به شمار می رود. سهام جایزه عبارت است از انتشار سهام عادی از طریق تبدیل و انتقال اندوخته ها به سرمایه و توزیع رایگان آن در میان سهام‌داران، سهام جایزه یک روش تامین مالی خودکار به شمار می رود، زیرا بدون اینکه دیون شرکت را افزایش دهد یا سهام‌داران را تحت فشار قرار دهد منجر به افزایش سرمایه می‌گردد.

۲-۱۲-۵-۱ دلایل انتشار سهام جایزه :

در توجیه انتشار سهام جایزه تاکنون فرضیات متعددی ارائه شده است که می توان آن ها را به چهار گروه طبقه بندی نمود :

۱- فرضیه پیام رسانی:

این فرضیه بیان می‌دارد که اعلان سهام جایزه برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی است به عبارت دیگر مدیران می‌توانند از سهام جایزه برای علامت دادن و رسانیدن اخبار خوب یا انتظار خوش بینانه به سهام‌داران و مشارکت در بازار سرمایه استفاده کنند.

۲- فرضیه نقدینگی:

این فرضیه اعلام می‌دارد که سهام جایزه به دلیل افزایش تعداد سهام مورد معامله و کاهش قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده قابلیت نقدینگی سهام را افزایش می‌دهد.

۳- فرضیه دامنه قیمت معاملاتی:

این فرضیه که با فرضیه نقدینگی در ارتباط است اظهار می‌دارد که انتشار سهام جایزه موجب می شود سهام وارد یک دامنه قیمتی مطلوب تر شود. و این باعث می شود که معاملات آن در بازار افزایش یافته در نتیجه قابلیت نقدینگی آن هم بالاتر رود.

۴- فرضیه جایگزینی سود نقدی:

این فرضیه بیان می‌دارد که مدیران می‌توانند با انتشار سهام جایزه به عنوان جانشینی برای سود نقدی، وجوه نقد شرکت را حفظ نمایند و آن را صرف سرمایه گذاری در طرح های شرکت نمایند.

۲-۱۲-۶ تجزیه سهام:

تجزیه سهام به عمل کاهش ارزش اسمی سهام گفته می شود. تصمیم به تجزیه سهام زمانی اتخاذ می شود که قیمت بازار سهام و یا قیمت اسمی آن بالاتر باشد به گونه ای که همه اقشار سهام‌داران قادر به خرید آن نمی باشند.

تجزیه سهام مانند سهام جایزه تغییری در جمع کل حقوق صاحبان سهام ایجاد نمی کند و بر خلاف آن باعث تغییر در حجم کل حساب سرمایه نیز می شود.

۲-۱۲-۷ تجمیع سهام:

به جای افزایش تعداد سهام منشره، شرکت ممکن است بخواهد آن ها را کاهش دهد این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که قیمت بازار سهام به شدت کاهش یافته باشد و با این روش قیمت افزایش می‌یابد، البته افزایش قیمت بستگی به عایدات گذشته و مورد انتظار شرکت نیز دارد.

۲-۱۲-۸ بازخرید سهام:

به جای پرداخت سود نقدی تعدادی از سهام شرکت را از بازار خریداری نموده و آن ها را در شرکت نگهداری می‌کنند. این روش برای کنترل بیشتر شرکت بر قیمت بازار اعمال می شود. هرگاه قیمت سهام در بازار کاهش یابد بازخرید سهام مانع کاهش زیاد قیمت می شود. زیرا با افزایش تقاضا، حجم عرضه را کنترل می‌کند و هنگامی که عرضه کاهش یافت و تقاضا زیاد شد طبق مکانیسم عرضه و تقاضا باید قیمت افزایش یابد در این حالت که قیمت افزایش یافت، شرکت می‌تواند سهام بازخرید شده را در بازار به قیمت بیشتری بفروشد.

۲-۱۲-۹ سود سهام به صورت اوراق قرضه:

در این مورد شرکت ها برای جلوگیری پرداخت مالیات به سود سنواتی، بخشی از درآمدهای جاری و سود انباشته خود را به حساب بدهی های جاری انتقال می‌دهند. و از این طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه یا سهام ممتاز برای پرداخت سود می کند. این عمل باعث افزایش حجم بدهی های شرکتی می شود. توزیع قرضه های بلند مدت نیز به عنوان یک روش پرداخت سود سهام به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسئله قابل توجه در این شیوه این است که اگر سهام‌داران شرکت به طبقات متعددی تقسیم شده باشند، در صورتی می‌توانند از اوراق قرضه به عنوان سود سهام استفاده کنند که این اوراق را بین کلیه گروه سهام‌داران توزیع نمایند، در غیر این صورت اگر توزیع قرضه ها به یک گروه خاص صورت گیرد این امر باعث می شود که عملا جمع بدهی های مستقیم و ثابت شرکت افزایش یابد در حالی که ریسک مالی نهایی را تمامی ‌گروه‌های سهام‌داران متحمل خواهند شد. به طور کلی مدیریت شرکت هایی که اقدام به انتشار اوراق قرضه به عنوان سود نهایی می نمایند. با این کار در تلاشند تا در ذهن سهام‌داران این تصور را به وجود آورند که شرکت از نظر مالی وضعیت سالم تر و مناسب تری نسبت به آنچه که دیده می شود دارد.

۲-۱۲-۱۰ سود سهام به صورت دارایی:

ممکن است شرکتی به جای توزیع سود سهام نقدی، مقادیری از دارایی هایش را بین سهام‌داران توزیع نماید. این دارایی ممکن است شامل موجودی کالا، زمین و وسایل دیگر گردد. دلیل عمده توزیع سود از این طریق، منفعت نقدینگی شرکت در پرداخت سود سهام نقدی می‌باشد. در این نحوه پرداخت معمولا قیمت بازار دارایی

ها محاسبه شده و تفاوت آن از ارزش دفتری و قیمت بازار که به سهام‌داران داده می شود در دفاتر شرکت ثبت می‌گردد. این نوع توزیع، ساختار شرکت را تغییر داده و به قیمت اعتباری شرکت تاثیر می‌گذارد. همچنین ارزش حقوق صاحبان سهام را کاهش می‌دهد.

۲-۱۳ عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود :

عواملی که ‌در مورد سیاست تقسیم سود در مؤسسات انجام شده نشان می‌دهد که سیاست های تقسیم سود کار گرفته شده از سوی مؤسسات عملا مبینی بر هیچ یک از فرضیات و مدل های ارائه شده نیست حال اینسوال مطرح است که مؤسسات چگونه سیاست های تقسیم سود خود را اتخاذ می‌کنند پاسخ ‌به این سوال نیاز به توضیح علل اختلاف های تقسیم سود در تئوری وعمل است یعنی عواملی که مدیران مالی مجبورند در هنگام اتخاذ سیاست های تقسیم سود بلند مدت مؤسسه‌ خود آن ها را در نظر بگیرند، به مهمترین این عوامل در زیر اشاره می شود.

۲-۱۳-۱ محتوای اطلاعاتی تقسیم سود :

پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۱-۳ : پیشینه تاریخی طلاق – پایان نامه های کارشناسی ارشد

  1. طلاق توافقی در بر خی احکام و آثار با طلاق رجعی و در برخی احکام با طلاق بائن مطابقت دارد لذا به نظر می‌رسد نهاد حقوقی مستقلی باشد.

۳٫با توجه به قانون جدید حمایت خانواده به نظرمی رسد طلاق توافق معنای عام وگسترده تری ازخلع ‌و مبارات که درفقه وقانون مدنی پیش‌بینی شده است،داشته باشد.

د) پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام داده شد، کتاب یا پایان نامه ای که همه ابعاد موضوع را با توجه به قوانین جدید مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد ولی اساتید حقوق در کتابهاومقالات خود راجع به موضوع طلاق توافقی به صورت بسیارخلاصه وجزئی بحث کرده‌اند.و در بین مقالات حقوقی هم می توان به علیرضا مشهدی زاده ،مقاله بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی-فاطمه آقازاده، مقاله افزایش طلاق توافقی بحران زاست – هوشنگ س‍رب‍ازوطن‌،مقاله ب‍از ه‍م‌ ن‍ک‍ات‍ی‌ در ب‍اب‌ طلاق‌ ت‍واف‍ق‍ی‌- مجیدزندی،مقاله تبلیغ طلاق توافقی، شکستن قبح ، طلاق اشاره کرد.

ه ) روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده و در تهیه آن از کتابها ،مقالات، مجلات و سایت‌ها و سایر منابع موجود و مرتبط در این زمینه و خصوصاً مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته شده است.

ن ) ساختار پژوهش

این پژوهش را در قالب سه فصل مورد تحلیل و بررسی قرار داده ایم تا جنبه‌های فقهی و حقوقی طلاق توافقی با در نظر گرفتن نظر فقها و میزان تاثیرپذیری قوانینی همچون قانون مدنی، قانون حمایت خانواده جدید، آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین مرتبط مورد ارزیابی قرار گیرند. لذا در فصل اول به بیان کلیات و پیشینه موضوع طلاق توافقی پرداختیم. در فصل دوم، ماهیت ‌و ارکان وشرایط طلاق طلاق توافقی را در دو مبحث مرور نموده ایم و در فصل سوم نیز این موضوع را از جهت اقسام و آثارطلاق توافقی وتحلیل رویه حقوقی موجود و با ذکر برخی آرای صادره محاکم ونظرات مشورتی در این زمینه به پایان رسانده ایم. در پایان با استنتاج و بهره گیری از مطالب بیان شده، به نتیجه گیری پرداخته،وپیشنهاداتی ارائه شده است.

فصل اول :

کلیات

در این فصل قصد داریم تا تعاریف و کلیات مرتبط با موضوع را برای تحلیل دقیق تر سایر فصول مورد اشاره قرار دهیم.

۱-۱٫ تعاریف

ریشه فقهی و لغوی و حقوقی کلمات توافق و طلاق که مبنای اصلی و اولیه موضوع این پژوهش می‌باشد، در ادامه این مبحث مورد بررسی قرار می گیرند.

۱-۱-۱ . طلاق

طلاق در لغت به معنی گشودن گره ورهاکردن است .(صفایی،امامی،۱۳۹۲: ۲۲۱)در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می­دهد او را ترک نموده و رها می­سازد.

طلاق در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و برای طلاق نامه معنای هشته نامه بیان شده است.(عمید،۱۳۶۳ج۱۹۷۱:۲)

۱-۱-۲ : طلاق در فقه

واژه طلاق که در قرآن کریم به کار رفته اسم مصدر از «تطلیق» یا «اطلاق» است؛ در لغت به معنای ازاله قید (گشودن گره) و رها کردن آمده است، لیکن در اصطلاح عبارت است از ازاله قید نکاح (برهم زدن پیوند

زناشویی) با صیغه طلاق و مانند آن.دکترصفایی وامامی درتعریف فقهی طلاق به نقل ازجلد۳۲کتاب جواهرگفته ا ند : طلاق عبارت است اززائل کردن قیدازدواج بالفظ مخصوص .(صفایی،امامی،۲۲۱:۱۳۹۲)

طلاق عنوان بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن رفته است.بنابرین شکی در مشروعیت و جواز طلاق نیست؛ لیکن بر اثر عوارضی گاه واجب تخییری است، مانند مردی که نسبت به همسرش عمل ایلاء یا ظهار انجام داده و در پی آن، حاکم شرع با شرایطی حکم می‌کند که مرد یا همسرش را طلاق دهد و یا به او رجوع کند و بر مرد واجب است یکی از آن دو را انجام دهد، و گاه مستحب است، مانند وجود اختلاف و نزاع شدید بین زوجین و عدم امکان توافق میان آن دو، و گاه مکروه است، مانندعدم وجود اختلاف و داشتن توافق و تفاهم اخلاقی. گاهی نیز حرام است، مانند طلاق حایض.(علامه حلی،۱۳۰:۱۳۸۵)

۱-۱-۳ : طلاق در حقوق

با توجه به اینکه طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه است ، اراده زن دخالتی در وقوع طلاق ندارد . ‌بنابرین‏ لازم نیست که زن اهلیت داشته باشد و مرد می ­تواند از دادگاه اجازه بگیرد زن صغیر یا مجنون خود را طلاق دهد .

قانون مدنی شرایط لازم برای زن رانیزمعین کرده و همه آنهارادراین دوشرط می توان خلاصه کرد : ۱–پاکیزگیزن ۲ –جدایی جسمی زن ومرد .(کاتوزیان،۲۹۷:۱۳۹۲)

پاکیزگی زن: هدف از این شرط این است که وضعیت زن به­گونه ­ای باشد که تمایل و رغبت معاشرت خصوصی بین زن و شوهر وجود داشته باشد و در واقع طلاق زمانی صورت گیرد که نشانه اختلاف عمیق بین آنان باشد. ودوطرف ‌بر اساس خشم مغضب آنی وزودگذرتصمیم به مترکه نگرفته باشند ‌و بعداّپشیمان شوند،همچنین منظوراز جدایی جسمی زن و مرد در(طهر غیر مواقعه ) هم این است که بین زن و شوهر مقاربتی صورت نگرفته باشد. که این هم دو فایده دارد.

۱ـ زن ومرد قبل ازطلاق مدتی ازهم دورباشندوعلت طلاق ‌خشم‌های زودگذرنباشد .

۲ـ بارداری و عدم بارداری زن هم مشخص شود.

۱-۲ : توافق

این واژه ضد ( تخالف ) است،به معنی،باهم متفق شدن، با یکدیگرموافق ومتحد شدن، موافقت وسازگاری کردن می‌باشد.(عمید،۱۳۶۳ج۶۳۰:۱)

۱-۲-۱ : توافق در فقه

مهایات یا مهایأه با همزه و بدون آن در لغت به معنی توافق و موافقت است، چنان‌که گفته می‌شود: «تهایؤوا علی کذا» یعنی توافق و اجتماع کردند. «والمهایأه الامر المتهایؤ علیه» یعنی کاری که بر آن موافقت و سازش و آمادگی نمایند.(ابن منظور،۱۸۹:۱۴۱۹) و در اصطلاح و غرض قسمت منافع مال مشترک است به حسب اجزاء؛ مانند تقسیم منافع یک خانه دو طبقه‌ای که مشترک بین دو نفر باشد بدین ترتیب که یکی از دو شریک از طبقه بالا و دیگری از طبقه پایین استفاده نماید.یا به حسب زمان. مثل این‌که توافق کنند که منافع خانه مشترک یک سال متعلق به یک شریک و یک سال از آن دیگری باشد.(شهید اول، ۲۱۶:۱۳۸۸)

۱۱-۲-۲: توافق در حقوق

از منظر حقوقی نیز، توافق به معنی داشتن اراده آزاد و بدون خدشه طرفین مذاکره و یا معامله ای برای ایجاد تعهد را گویند که البته دارای تشریفات و تبعاتی می‌باشد .(مستفادازمواد۱۸۳و۱۹۰قانون مدنی)

۱-۳ : پیشینه تاریخی طلاق

از دیرباز طلاق به اشکال مختلف وجود داشته است. که این امر با تاثیرپذیری از قواعد اسلام دچار تحولاتی در ماهیت شد و همین ماهیت در چگونگی اجرای حقوقی نیز مؤثر واقع گردید و در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

۱-۳-۱ : ماهیت حقوقی طلاق

منابع پایان نامه ها | ۲-۱۲٫عوامل روانشناختی در آسم شدید – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۲-۱۱٫ویژگی های بالینی و تشخیصی

علائم بارز آسم شامل ویزینگ،تنگی نفس و سرفه می­باشند که خود به خود و یا با دارو تغییر ‌می‌کنند. علائم ممکن است شب­ها بدتر شوند و بیماران معمولاً در ساعت­های اولیه صبح بیدار می­گردند. بیماران ممکن است سختی در پر کردن ریه­ها­یشان از هوا را بیان نمایند. در بعضی بیماران افزایش تولید موکوس وجود دارد،این موکوس به طور معمول چسبنده است و بیرون دادن آن به صورت خلط دشوار است. ممکن است افزایش تنفس و استفاده از عضلات کمکی تهویه دیده شود. علائم اولیه بیماری ممکن است قبل از حمله وجود داشته باشد،این علائم شامل خارش زیر چانه،احساس ناراحتی در بین دو کتف و یا ترس غیر قابل توجیه (احساس حادثه بد قریب­الوقوع) ‌می‌باشد.

علائم شاخص فیزیکی معمولاً دمی و تا حد زیادتری بازدمی و رونکای در سراسر قفسه سینه می­باشند و پرهوایی ممکن استوجود داشته باشد. بعضی بیماران،به ویژه بچه­ها،ممکن است با سرفه­های بدون خلط مراجعه کنند (واریانت سرفه­ای آسم). وقتی آسم تحت کنترل باشد،ممکن است هیچ نوع یافته فیزیکی غیر طبیعی مشاهده نشود.

۲-۱۱-۱٫تشخیص

تشخیص آسم معمولاً از روی علائم متعدد و متناوب انسداد مجاری هوایی آشکار است،اما معمولاً توسط اندازه ­گیری عینی عملکرد ریوی تأیید می­ شود.

این تستها عبارتند از:

تست­های عملکرد ریوی،پاسخ­دهی مجاری هوایی،تست­های خونی،تصویر برداری،تست­های پوستی،نیتریک اکسید بازدمی

۲-۱۱-۲٫آسم شدید حاد

بیماران از دوره ­های شدید آسم وحشت دارند و این دوره­ ها ممکن است تهدیدکننده حیات باشند. یکی از اهداف اصلی درمان کنترلی جلوگیری از دوره ­های تشدید ‌می‌باشد و ICS و داروهای استنشاقی ترکیبی برای این هدف بسیار مؤثر هستند.

۲-۱۱-۳٫ویژگی های بالینی

بیماران مبتلا به آسم با احساس افزایش فشردگی قفسه سینه،ویز و تنگی نفس که غالباً توسط داروهای استنشاقی تسکینی معمول بیمار بهبود نمی­یابد،آشنا هستند. در دوره ­های تشدید آسم امکان دارد بیماران به قدری دچار کوتاه نفس شوند که نتوانند حمله را به پایان ببرند و ممکن است سیانوزه شوند. معاینه معمولاً بیانگر افزایش تهویه،پرهوایی و تاکی­کاردی می­باشند. نبض پارادوکس هم ممکن است وجود داشته باشد،ولی این موضوع به ندرت یک یافته بالینی مهم محسوب می­ شود. کاهش چشمگیری در حجم­های اسپیرومتری و PEF وجود دارد. گازهای خون شریانی معمولاً بیانگر هایپوکسمی هستند و PCO2عموماً به علت هایپرونتیلاسیون کاهش یافته است. PCO2نرمال یا در حال افزایش معمولاً نشانگر نارسایی قریب­الوقوع تنفسی ‌می‌باشد و به پایش و درمان فوری نیاز دارد. رونگن­گرام قفسه سینه معمولاً حاوی اطلاعات خاصی نیست،ولی ممکن است پنومونی یا پنوموتوراکس را نشان دهد.

۲-۱۱-۴٫آسم مقاوم

اگرچه اکثر بیماران مبتلا به آسم به آسانی توسط دارو و درمانی مناسب کنترل می­شوند،کنترل بیماری در نسبت کوچکی از بیماران (حدود ۵% بیماران مبتلا به آسم) با وجود حداکثر دوز درمان استنشاقی،دشوار است. بعضی از بیماران به درمان با کورتیکواستروئیدهای خوراکی نیاز خواهند داشت. در درمان این بیماران یافتن و تصحیح هر مکانیسمی که موجب تشدید آسم می­ شود،مهم است. دو الگوی اصلی از آسم مقاوم وجود دارند:بعضی بیماران با وجود درمان مناسب علائم مداوم و عملکرد ریوی ضعیف دارند،در حالی که بقیه ممکن است عملکرد ریوی نرمال یا نزدیک به نرمال اما دوره ­های تشدید آسم شدید و متناوب (گاهی تهدید کننده حیات) داشته باشند.

۲-۱۱-۵٫مکانیسم ها

شایع­ترین دلیل کنترل ضعیف آسم عدم تحمل دارو به ویژه ICS ‌می‌باشد. ظرفیت پذیرش ICS ممکن است پایین باشد چرا که امکان دارد بیماران نتیجه بالینی فوری را احساس نکنند و یا از اثرات جانبی ICSها نگران باشند. تعیین ظرفیت تحمل ICSها دشوار ‌می‌باشد،چرا که روش اندازه ­گیری مفیدی برای تعیین سطح پلاسمایی این داروها وجود ندارد. ظرفیت تحمل ICSها را ‌می‌توان در صورت تجویز ترکیبی آن­ها با LABA که برطرف کننده علائم است بالا برد.

۲-۱۲٫عوامل روانشناختی در آسم شدید

ارتباط بین عوامل روانشناختی و اختلالات آرژیک چند قرن است که در تلاش­ های کلینیکی مورد مشاهده قرار گرفته است. (مارکو[۲۴] و همکاران،۲۰۱۱). بیشترین فرضیه فرمول­بندی شده­ای که به ارتباط بین آسم و عوامل روانشناختی توجه نموده است توسط فرنچ و الکساندر در سال ۱۹۳۰ مطرح شده است. که آسم را به عنوان یکی از هفت اختلال روان­تنی کلاسیک توصیف ‌کرده‌است که به وسیله برخی تعارضات روانشناختی بخصوص ایجاد می­ شود.که منجر به تغییری نمایشی در فرمول­بندی و درمان بیماری آسم در ۵۰ سال اخیر گشته است.

در حال حاضر تأثیر علائم روانپزشکی و عوامل روانشناختی در اختلالات پزشکی بخشی مطالعاتی است که بسیار مورد علاقه قرار گرفته است. آسم یکی از شرایط پزشکی رایج همراه با افزایش در شیوع،همبودی­ها و مرگ و میر است. (کمپانی بین ­المللی آسم[۲۵]،۲۰۰۱). آسم همچنین به مدت طولانی به عنوان یک بیماری روان­تنی شناخته شده که در آن تغییرات خلقی و هیجانی نقش مهمی را در تشدید علائم ایفا ‌می‌کنند. (براون[۲۶]،۲۰۰۳).

تعدادی از این اختلالات که به وسیله علائم فیزیکی واقعی شناخته می­شوند به وسیله استرس ممکن است ایجاد یا یا بدتر شوند. این اختلالات شامل آسم و در راستای آن پرتنشی، میگرن و سندروم روده­ی تحریک­‌پذیر ‌می‌باشد. در حال حاضر این اختلالات اغلب به عنوان اختلالات سایکوفیزیولوژیک[۲۷] ارجاع داده می­شوند. این اصطلاح نسبت به اصطلاح قدیمی­تر اختلالات روان­تنی[۲۸] ارجحیت دارد. چون این ایده را می­رساند که روان(Psych) تأثیری نامطلوب بر روی بدن (Soma) دارد. اما در حال حاضر اغلب به عنوان عوامل روانشناختی مؤثر در اختلالات پزشکی ارجاع داده می­ شود.(کرینگ[۲۹]،۲۰۰۷).

آسم نماهای مختلفی شامل سرفه،ویزینگ و تنگی تنفس دارد. بیماران مبتلا به آسم ممکن است با یکی از این علائم یا با ترکیبی از این علائم نشان داده شوند. اگرچه آسم در ابتدا یک بیماری فیزیولوژیکی است،اما مانند بسیاری از بیماری‌ها،آسم شدید واقعی مؤلفه­ های روانشناختی معناداری دارد.